ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καλλιέργεια της Θεωρίας του Νου σε κωφά και βαρήκοα παιδιά και σε νέους.

Το πρόγραμμα «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΚΕΨΗΣ» είναι

εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης: περιλαμβάνει ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την καλλιέργεια της Θεωρίας του Νου και της κατανόησης των συναισθημάτων κωφών και βαρήκοων παιδιών.

βασισμένο στην επιστημονική θεωρία: είναι σχεδιασμένο με βάση τα επιστημονικά ευρήματα για τα στάδια ανάπτυξης της Θεωρίας του Νου και της προφορικής και/ή της νοηματικής γλώσσας.

πολυγλωσσικό με τη χρήση προφορικής και νοηματικής γλώσσας: όλο το υλικό και οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε διαφορετικές προφορικές και νοηματικές γλώσσες.

δομημένο με διαβαθμισμένη δυσκολία: επιτρέπει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, ανάλογα με τις ποικίλες ανάγκες των κωφών και βαρήκοων μαθητών διαφορετικών ηλικιών.

ενιαίο: μπορεί να εφαρμοστεί σε δομές ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης.

εύκολα προσβάσιμο: όλο το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου. Στην ιστοσελίδα υπάρχει επιπρόσθετο υποστηρικτικό πρακτικό υλικό και οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. 

μεθοδολογικά έγκυρο και αξιόπιστο: εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί μέσα από τη συνεργασία της επιστημονικής ομάδας και της ομάδας των εκπαιδευτικών του έργου.

συμμετοχικό: το πρόγραμμα προέκυψε μέσα από τη συνεργασία ακουόντων, κωφών και βαρήκοων ερευνητών και εκπαιδευτικών.