Γιατί πρέπει να καλλιεργείται η ΘτΝ στα κωφά/βαρήκοα παιδιά;