Στρατηγική Σύμπραξη Promoting deaf and hard of hearing children’s Theory of Mind and Emotion Understanding

Το ProToM είναι

εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης: περιλαμβάνει ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την καλλιέργεια της Θεωρίας του Νου και της κατανόησης συναισθημάτων κωφών και βαρήκοων παιδιών.
βασισμένο στην επιστημονική θεωρία: είναι σχεδιασμένο με βάση τα στάδια ανάπτυξης της Θεωρίας του Νου και της Κατανόησης Συναισθημάτων, καθώς και των δεξιοτήτων της προφορικής και/ή της νοηματικής γλώσσας.
πολυγλωσσικό με τη χρήση προφορικής και νοηματικής γλώσσας: όλο το υλικό και οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε διαφορετικές προφορικές και νοηματικές γλώσσες.
δομημένο με διαβαθμισμένη δυσκολία: επιτρέπει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, ανάλογα με τις ποικίλες ανάγκες των κωφών και βαρήκοων μαθητών διαφορετικών ηλικιών.
ενιαίο: μπορεί να εφαρμοστεί σε δομές ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης.
εύκολα προσβάσιμο: όλο το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου. Στην ιστοσελίδα υπάρχει επιπρόσθετο υποστηρικτικό πρακτικό υλικό και οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος.
μεθοδολογικά έγκυρο και αξιόπιστο: εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο της συνεργασίας ερευνητικής ομάδας και ομάδας εκπαιδευτικών.
συμμετοχικό: το πρόγραμμα προέκυψε μέσα από συνεργασία ακουόντων, κωφών και βαρήκοων ερευνητών και εκπαιδευτικών.